Slovenjenje foruma

(Luka Renko) #1

Forum Pojalabanda.com uporablja Discourse aplikacijo.
Prevajanje v slovenščino je zato še nepopolno in verjetno v določenih primerih neustrezno.

Če najdete dele foruma, obvestil, e-sporočil in podobno, ki še niso prevedeni ali pa se vam zdi prevod z napako ali neustrezen, prosimo da vaše pripombe sporočite v tej temi. Hvala!